Knakesällskapet Hamam   

Stadgar 2020

§1
Sällskapets syfte är att sprida kunskap om knaken, främja ökad konsumtion av knake samt utveckla turkiskt bad till konst.

§2
Sällskapets medlemstal får högst uppgå till 12 personer.
Den som tidigare varit medlem kan återfå sitt medlemskap även om det skulle innebära att sällskapets medlemstal kommer att överstiga 12 personer.
För erhållande av medlemskap erfordras att varande medlem föreslår kandidat vilken därefter måste godkännas av styrelsen med 2/3 majoritet.
Gästbadare kan inbjudas att deltaga i sällskapets aktiviteter men dock högst två gånger per år.

§3
Sammankomster skall hållas minst fyra gånger per år.
Minsta deltagarantal vid möte skall vara 4 personer förutom mötesarrangör. Anmälan om deltagande skall ske till mötesarrangör senast 3 dagar före möte.

§4
Arrangerande av möte skall alternera mellan medlemmar efter överenskommelse.

§5
Sällskapets löpande angelägenheter handhas av en styrelse. Styrelsen utses på årsmötet efter förslag från en valberedning. Valberedningen består av två ledamöter, som utses av årsmötet för en tid av ett år.
Styrelsen består av ordförande, som väljs på ett år, samt tre övriga ledamöter som väljs för en tid av två år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare.
Styrelsen är beslutsmässig om minst tre ledamöter är närvarande vid beslutet..

§6
Förtroendeuppdragen kan tilldelas:
Bastuölsleverantör
Ceremonimästare
Knakeleverantör
Sällskapsmagiker

§7
Årsmöte skall hållas senast april månads utgång.
Årsmöte skall vara behörigen utlyst genom kallelse senast två veckor före årsmötet.

§8
Medlemsavgift till sällskapet fastställes vid årsmöte.
Medlemsavgift skall vara betald före februari månads utgång.
Har betalning ej skett vid årets utgång så är medlem automatiskt utesluten.

§9
Firmatecknare är sällskapets ordförande och kassör var för sig.

§10
För ändring av dessa stadgar erfordras att beslut om härom vid årsmöte biträds av minst 2/3 av mötets deltagare, samt att förslaget till stadgeändring skall vara ordföranden tillhanda en vecka före årsmöte.

§11
Utdelning av silvernålar skall ske vid årsmöte till sällskapets flitigaste medlemmar. Tre silvernålar finnes och dessa utdelas till de som uppnått högst antal poäng. En poäng utdelas för deltagande i bad och en poäng utdelas för deltagande i knakemåltid eller mötesverksamhet.
Om de tre silvernålarna inte räcker till samtliga pristagare på respektive första, andra eller tredje plats, så sker ingen utdelning för respektive plats.
Silvernålarna skall återlämnas till kassören senast före årsmöte året efter det att utdelning skett.

§12
För upplösning av sällskapet erfordras att beslut härom fattas vid två på varandra följande årsmöten, dock att mellan mötena en tid av 3 månader skall ha förflutit. Vidare krävs att beslut biträds av minst 2/3 av mötets deltagare.

Antagna vid årsmöte 2020-10-24.

 

Dagordning årsmöte.